ALLMÄNNA VILLKOR

Senast uppdaterat: 6 december 2017.

Dessa allmänna villkor utgör, tillsammans med vid var tid gällande Bekräftelser, ett avtal mellan dig som Kund och Refurnish the World AB. Vi erbjuder privatpersoner och företag att hyra och köpa möbler och heminredning samt en inredningstjänst via vår Webbplats, www.beleco.com.

Om du är en konsument gäller konsumenträttslig lagstiftning för din Beställning. Vissa bestämmelser i Villkoren gäller enbart när ett konsumentförhållande föreligger. Det anges i så fall uttryckligen.

Villkoren tillämpas på alla Beställningar som görs via Webbplatsen.

1.           DEFINITIONER
1.1        Nedanstående uttryck ska ha följande betydelse i Villkoren:
Avtalet: Villkoren, Bekräftelser samt din registrering av ett användarkonto utgör tillsammans Avtalet.
Bekräftelse: En bekräftelse som innehåller detaljerad information om en Beställning.
Beleco: Refurnish the World AB, org. nr. 559052-5373.
Beställning: En specifik beställning av Kunden gällande köp eller hyra av Produkter från Beleco.
du och dig: Kunden.
Kunden: Den fysiska eller juridiska person som genomför en Beställning.
Produkt: Den eller de produkter, såsom möbler och heminredning, som vid var tid utbjuds av Beleco till uthyrning eller försäljning via Webbplatsen.
vi och oss: Beleco.
Villkoren: Dessa allmänna villkor.
Webbplats: Belecos webbplats, med nuvarande webbadress www.beleco.com.
1.2        Definierade ord och uttryck som anges i olika böjningsformer påverkar inte definitionens innebörd.

2.           GODKÄNNANDE AV VILLKOREN
2.1        Innan du genomför en Beställning måste du ha läst, förstått och accepterat Villkoren. Du accepterar Villkoren genom att klicka i rutan ”Jag accepterar Belecos allmänna    villkor”.
2.2        För att genomföra Beställningar så måste du vara minst 18 år, annars krävs målsmans godkännande.
2.3        Vi förbehåller oss rätten att ändra i Villkoren. Om Villkoren ändras blir de gällande för Beställningar som sker från det datum Villkoren publiceras på Webbplatsen. För redan genomförda Beställningar gäller Villkoren i dess lydelse vid datumet för Beställningen.

3.           ANVÄNDARKONTO OCH MIN SIDA
3.1        Du måste skapa ett användarkonto på Webbplatsen innan du kan genomföra Beställningar. Du ansvarar för att informationen som lämnas är riktig, uppdaterad och fullständig. Användarkontot är personligt, och du måste hålla lösenordet väl skyddat och inte ge någon annan tillgång till ditt användarkonto.
3.2        När du loggar in på Webbplatsen har du tillgång till Min Sida. På Min Sida kan du få information om lagda Beställningar samt hantera och uppdatera din kontoinformation.

4.           BESTÄLLNING
4.1        Du kan välja att antingen hyra eller köpa Produkter, i enlighet med vad som anges på Webbplatsen och i Villkoren. Genom att klicka på knappen ”SLUTFÖR KÖP” bekräftar du din Beställning. Du är införstådd med att det innebär ett betalningsansvar liksom att det kommer debiteras dig genom ett av dig valt betalsätt till ett belopp motsvarande Beställningens pris, med de avgifter och skatter som omfattas av Beställningen.
4.2        Efter slutförd Beställning skickas ett mail från oss med en Bekräftelse på din Beställning. Bekräftelsen innehåller detaljerad information om din Beställning. Om du inte mottagit en Bekräftelse inom 24 timmar, vänligen kontakta oss på hello@beleco.com.
4.3        Om en Produkt som utbjuds är begagnad anges det i så fall uttryckligen. Produkter utbjuds i befintligt skick.

5.           HYRA
5.1        Du kan hyra de Produkter som listas på Webbplatsen. För att hyra en Produkt trycker du på knappen ”STREAM” och slutför din Beställning enligt anvisningarna på Webbplatsen.
5.2        Kortast möjliga hyresperiod är sex månader från att en Beställning levererats. Därefter löper hyran tillsvidare. Hyran kan sägas upp med en månads uppsägningstid, som tidigast till det datum som infaller sex månader från datumet för leveransen av uthyrd Produkt. Vi bjuder på kostnaden för returfrakt efter avslutad hyra som sägs upp i enlighet med detta stycke.
5.3        En förutsättning för att hyra Produkter av oss är att du har en giltig hemförsäkring under hela hyresperioden, som omfattar den plats där Produkten ska placeras.
5.4        Äganderätten till en uthyrd Produkt kvarstannar hos Beleco. Efter avslutad hyresperiod ska uthyrd Produkt återlämnas. En uthyrd Produkt får under inga omständigheter överlåtas, hyras ut eller på andra sätt avyttras. En uthyrd Produkt får inte heller flyttas från den ursprungliga leveransadressen utan vårt skriftliga godkännande.
5.5        Uthyrd Produkt kan när som helst under pågående hyra köpas ut. Priset för att köpa ut en uthyrd Produkt uppgår till det ursprungliga försäljningspriset minus det som redan har betalats i hyra för Produkten, fram till dess att 10 % av försäljningspriset återstår. Därefter kan uthyrd Produkt alltid köpas ut för 10 % av försäljningspriset. Vid fullgjord betalning enligt detta stycke övergår äganderätten av Produkten från oss till dig.

6.           VÅRDPLIKT VID HYRA
6.1        Vid hyra är du ansvarig för Produkten. Du förbinder dig att vårda Produkten väl och ansvarar för att Produkten inte utsätts för annat än vad som utgör normalt slitage.
6.2        Skador på hyrd Produkt, som inte anses utgöra normalt slitage, innefattar bland annat men inte uttömmande:
–        Märken, hål, sprickor, repor, revor, bucklor, brännmärken och färgavskrap.
–        Permanenta fläckar och missfärgningar från exempelvis tusch, bläck, målarfärg, blyerts, olja fett och matrester.
–        Skador orsakade av eld, vatten, djur, mögel, brännbara eller illaluktande vätskor, alkohol, vapen, kiss, avföring, slag och sparkar.
–        Andra skador som uppkommit på grund av vårdslöshet eller försummelse.
6.3        Vi, eller vår logistikpartner Sun-Com Logistics AB, avgör om en Produkt vid avslutad hyra är skadad bortom normalt slitage.
6.4        Om en Produkt vid avslutad hyra är skadad, och skadan inte är hänförlig till normalt slitage, har vi rätt till ersättning för att åtgärda skadan. Om skadan inte är möjlig eller ekonomiskt försvarbar att åtgärda, har vi rätt till ersättning uppgående till det högsta av (i) det ursprungliga försäljningspriset minus det som du redan har betalat i hyra eller (ii) 10 % av det ursprungliga försäljningsvärdet.

7.           LEVERANS
7.1        Vi erbjuder tre olika leveransmetoder för större Produkter som inte kan skickas som postpaket, exempelvis möbler. Sådana leveranser utförs av vår logistikpartner Sun-Com Logistics AB:
–        Standard-leverans: Beställningen sker till porten eller tomtgränsen.
–        Premium-leverans: Beställningen sker så långt det är möjligt till önskad plats och emballage avlägsnas.
–        White-Glove-leverans: Beställningen sker så långt det är möjligt till önskad plats och monteras vid behov samt att emballage avlägsnas. Montering görs dock inte av Produkt som ska monteras på en fast plats, exempelvis på vägg eller i tak, eller som innefattar installation av el, vatten, avlopp eller annan dylik installation. Vi kan också ta med din gamla möbel för återbruk eller återvinning, dock endast motsvarande de Produkter som vi levererar till dig (Exempel: Om vi levererar en soffa, kan vi också frakta bort en soffa). Vid bortforsling av gamla möbler övergår ägandet av möbeln till oss, och det står oss fritt att avgöra vad som ska göras med den återlämnade möbeln.
7.2        Vi erbjuder två olika leveransmetoder för mindre Produkter som kan skickas som postpaket. Sådana leveranser utförs av vår logistikpartner PostNord AB:
–        Leverans till ditt närmaste postombud.
–        Leverans direkt till din dörr.
7.3        Leverans sker i samarbete med våra logistikpartners. Leveranstiden anges preliminärt i samband med din Beställning. När din Beställning finns redo för leverans kommer du att kontaktas av ansvarig logistikpartner för att boka in leveransen.
7.4        Vid mottagande av leverans eller uthämtning av paket ska du visa upp giltig legitimation. Om leverans tas emot eller uthämtning av paket sker för annans räkning, ska mottagaren kunna visa upp både sin egen och den egentliga mottagarens legitimation.
7.5        Du ansvarar för att det är möjligt att leverera Beställningen till angiven adress och plats. Leveranser sker endast till adresser med farbar väg på fastlandet, om inte annat särskilt överenskommits. Transportvägen ska vara rensad, känsliga föremål avlägsnade och golv täckta med skyddande material. Ansvarig logistikpartner förbehåller sig rätten att neka att utföra en leverans till önskad plats om det kan innebära risk för skada på person, fastighet eller egendom, eller om leveransen inte enligt ansvarig logistikpartner är möjlig eller skäligen kan anses rimlig att genomföra.
7.6        I vald leveransmetod ingår ett leveransförsök. Om du inte är anträffbar under överenskommen tidpunkt och plats för leverans eller returfrakt, om du inte är nåbar på uppgivet telefonnummer, eller om du har uppgivit fel leveransadress, utgår en avgift om 500 SEK. Du har därefter möjlighet att boka in en tid för ytterligare ett leveransförsök.
7.7        Alla Beställningar som skickas med vår logistikpartner Sun-Com Logistics AB är försäkrade under leverans. Du uppmanas att vid mottagande av din Beställning kontrollera det levererade. Skador och avvikelser som är synliga vid leveranstillfället måste meddelas direkt till chauffören och noteras på frakthandlingen. Om en Produkt levereras skadad, defekt eller på annat sätt är felaktig ska du så snart som möjligt reklamera detta till oss, dock senast inom två månader från det att du upptäckt eller borde upptäckt felet. Vi ansvarar inte för skada som uppkommer i samband med leverans. Om du vill framföra krav på grund av skada som uppkommit i samband med leverans, vänligen kontakta den logistikpartner som utfört leveransen.
7.8        För all typ av returfrakt, exempelvis vid avslutad hyra och åberopande av ångerrätt, ska du vara oss och vår logistikpartner behjälplig för att möjliggöra returfrakten, exempelvis genom att rensa transportvägen. Vi löser inte ut paket mot postförskott.

8.           INREDNINGSTJÄNST
8.1        Beleco agerar enbart förmedlare av inredningstjänsten. Eventuella tvister gällande utförande av tjänsten är mellan inredare och Kund.
8.2        All betalning sker via Beleco och ej direkt till inredare.

9.           BELECO SHORT-TERM/KORTTIDSUTHYRNING
9.1        Tjänsten Korttidshyra innebär att du som privatperson eller företag enkelt kan streama möbler under en kortare period, antingen 1-3 dagar, 4-7 eller per vecka upp till 6 veckor. Två frakttillfällen tillkommer för tjänsten, premiumleverans, dvs. lämning, där vi bär in och tar med oss emballaget, samt hämtning. Streamingperioden är upp till sex veckor med start samma dag som leveransen sker.
9.2        Priset för enstaka beräknas som en procentsats av nypriset för möblerna.
1-3 dagar: 10%

4-7 dagar: 15%

1-6 veckor: 20%

9.3        Du är skyldig att säkerställa att produkten/de produkter du hyrt är tillgänglig för upphämtning den dag och det klockslag produkterna ska skickas tillbaka till Beleco. Om så inte är fallet debiteras en hel dags hyra plus en avgift om 1500 SEK.
9.4        Betalning sker i förskott.
9.5        Beleco erbjuder tre färdiga paket. Kostnaden är 5 000 SEK ink. moms för det lilla paketet, 10 000 SEK ink. moms för medium-paketet och 15 000 SEK ink. moms för det stora.
9.6        Kunden ansvarar för att en hemförsäkring finns när det är en privatperson och en företagsförsäkring när det är ett företag.
9.7        Äganderätten till en uthyrd Produkt kvarstannar hos Beleco. Möblerna får under hyresperioden inte lämna platsen som leveransen skett till.
9.8        För företag utgår en fraktavgift om 1 272 SEK ex. moms för premiumleverans till kund och tillbaka till Beleco.
9.9        Vid hyra är du ansvarig för Produkten. Du förbinder dig att vårda Produkten väl och ansvarar för att Produkten inte utsätts för annat än vad som utgör normalt slitage.
9.10     Skador på hyrd Produkt, som inte anses utgöra normalt slitage, innefattar bland annat men inte uttömmande:
–        Märken, hål, sprickor, repor, revor, bucklor, brännmärken och färgavskrap.
–        Permanenta fläckar och missfärgningar från exempelvis tusch, bläck, målarfärg, blyerts, olja fett och matrester.
–        Skador orsakade av eld, vatten, djur, mögel, brännbara eller illaluktande vätskor, alkohol, vapen, kiss, avföring, slag och sparkar.
–        Andra skador som uppkommit på grund av vårdslöshet eller försummelse.
9.11     Vi, eller vår logistikpartner Sun-Com Logistics AB, avgör om en Produkt vid avslutad hyra är skadad bortom normalt slitage.
9.12     Om en Produkt vid avslutad hyra är skadad, och skadan inte är hänförlig till normalt slitage, har vi rätt till ersättning för att åtgärda skadan. Om skadan inte är möjlig eller ekonomiskt försvarbar att åtgärda, har vi rätt till ersättning uppgående till det högsta av (i) det ursprungliga försäljningspriset minus det som du redan har betalat i hyra eller (ii) 10 % av det ursprungliga försäljningsvärdet.
9.13
10.        PRISER OCH BETALNING
10.1     Samtliga priser på Webbplatsen anges i svenska kronor inklusive moms. Leveranskostnad tillkommer på alla Beställningar i enlighet med aktuell prislista, om inte annat särskilt anges.
10.2     Kostnaden för hyra debiteras månadsvis i förskott. Den första betalningen sker i samband med Beställningen, därefter sker debitering enligt av dig valt betalsätt den 28:e varje månad.
10.3     Din Beställning betalas genom betalningstjänsten Stripe. Du kan välja att betala med betal- och kreditkort från VISA, MasterCard och American Express. Vi hanterar ingen information om dina betal- och kreditkort.
10.4     Vid hyra av Produkter eller Beställningar av större värden kommer vi att inhämta en kreditupplysning från tredje part.
10.5     Vi förbehåller oss rätten att årligen justera priset för pågående hyror i enlighet med konsumentprisindex (KPI).
10.6     Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt eventuell påminnelseavgift och inkassoavgift.

11.        FÖRTIDA UPPSÄGNING OCH ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL
11.1     Om en pågående hyra avslutas innan utgången av den initiala hyresperioden om sex månader, ska Kunden betala 80 % av den återstående delen av den initiala hyresperioden om sex månader, och vara behjälplig med samt betala för returfrakt av Produkten.
11.2     Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser i enlighet med Avtalet, förbehåller sig Beleco rätten att häva Avtalet, återta Produkten och kräva ersättning för uppkomna kostnader med anledning av avtalsbrottet.

12.        ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER
12.1     När avtal ingås på distans har konsumenter som huvudregel en lagstadgad ångerrätt. Om du har genomfört en Beställning som konsument har du rätt att häva din Beställning inom 14 dagar från dagen för leverans.
12.2     Produkten ska vid åberopad ångerrätt skickas till oss inom 14 dagar från det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. De kostnader som uppkommer, exempelvis fraktkostnader, betalas av dig. Vid returfrakt på grund av att du utnyttjar din ångerrätt ansvarar du för Produkten till dess den ankommer till oss, att Produkten är tillräckligt emballerad, om möjligt i originalförpackning, och att Produkten skickas på ett tillförlitligt sätt.
12.3     Ångerrätten enligt 10.1 gäller inte för Produkter som har specialtillverkats enligt dina anvisningar eller har fått en tydlig personlig prägel. Ångerrätten gäller inte heller för hälso- och hygienartiklar såsom handdukar, lakan, täcken och kuddar, om förpackningen har öppnats.
12.4     Återbetalning görs så snart som möjligt, senast 14 dagar från det att vi har mottagit och godkänt Produkten i retur från dig. Om du har valt ett annat leveransalternativ än standard-leverans eller leverans till närmaste postombud, så kommer den överskjutande delen av leveranskostnaden inte att återbetalas. Om ditt nyttjande av Produkten har inneburit en värdeminskning så kommer vi att göra ett avdrag med ett belopp motsvarande värdeminskningen.

13.        GARANTI
13.1     Garanti för de Produkter som kan beställas från oss varierar beroende på Produktens tillverkare. Vänligen kontakta oss eller Produktens tillverkare om du har frågor om garanti för en specifik Produkt.

14.        REKLAMATION FÖR KONSUMENTER
14.1     Om en Produkt är felaktig kan du som konsument reklamera detta till oss. Du som konsument har rätt att reklamera en Produkt i tre år från det att du har mottagit Produkten. Reklamation ska ske inom skälig tid, dock senast inom två månader från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Du kan endast reklamera fel som fanns på Produkten när den levererades till dig från oss. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om felet inte är sådant att varan är felaktig enligt konsumentköplagen.
14.2     Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten och återbetalar dig det du har betalat för den reklamerade Produkten. Återbetalning sker inom 30 dagar från att reklamationen godkänts.

15.        PERSONUPPGIFTSHANTERING
15.1     Vi samlar in personuppgifter när du registrerar dig för ett användarkonto och när du genomför en Beställning. Om du kontaktar oss och uppger personuppgifter kommer även dessa att samlas in och behandlas. Vid registrering ombeds du att ange namn och kontaktinformation. När du genomför en Beställning ombeds du även att ange leveransinformation. Vid hyra av Produkter eller Beställningar av större värden kommer vi att inhämta en kreditupplysning från tredje part. Användaren kan bli ombedd att lämna ytterligare personuppgifter i samband med bokning av en leverans.
15.2     Vi samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra Beställningar och för att kommunicera med dig inom ramen för Avtalet. Den lagliga grunden för behandlingen är för att fullgöra Avtalet med dig. Vi behandlar även dessa personuppgifter i syfte att förbättra kvaliteten på Webbplatsen. Vi kommer att skicka Bekräftelser till dig efter genomförd Beställning. Vi kan också skicka marknadsföring om våra Produkter och erbjudanden. Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterad information från oss kan du välja att avregistrera dig genom att kontakta oss.
15.3     Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer enbart att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller, efter den 25 maj 2018, dataskyddsförordningen (EU 2016/679).
15.4     För att genomföra leveranser av Beställningar kommer vi att dela dina personuppgifter med våra logistikpartners. Vi är personuppgiftsansvariga och logistikpartnern är personuppgiftsbiträde för dessa personuppgifter. Vi samarbetar med följande logistikpartners:
–        Sun-Com Logistics AB, org. nr. 556217-7427.

–        PostNord AB, org. nr. 556771-2640.

15.5     Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om du har skäl att anta att personuppgifter som vi behandlar är inkorrekta ber vi dig att kontakta oss med korrekta uppgifter eller ändra dina personuppgifter genom att logga in på Min Sida.
15.6     Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Begäran måste skickas in skriftligen till oss och vara underskriven av dig.
15.7     Du har rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan genomföra Beställningar eller att en pågående hyra måste avslutas.
15.8     Vi vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga.
15.9     Personuppgifterna behandlas inom EU/EES. Personuppgifterna kommer att lagras av Google Ireland Limited inom EU.

16.        COOKIES
16.1     Vi använder oss av cookies på Webbplatsen, för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar och åtkomsträttigheter samt för att föra statistik på din användning av Webbplatsen. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator. Vi använder två sorters cookies, sessionscookies som försvinner när din webbläsare stängs och permanenta cookies som försvinner efter att giltighetstiden gått ut.
16.2     Om du inte accepterar cookies kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies eller till att upplysa dig när en cookie används. Vänligen notera att inaktivering av cookies kan leda till att Webbplatsen inte fungerar som avsett.

17.        FORCE MAJEURE
17.1     Skulle vi vara förhindrade att fullgöra våra skyldigheter enligt Avtalet på grund av omständigheter som ligger utanför Belecos kontroll såsom vid force majeure, inbegripet men inte uttömmande krig, extrema väderförhållanden, ström- eller nätverksavbrott, arbetsstrejk eller blockad, m.m., ska Beleco ha rätt att skjuta upp fullgörelsen av sina förpliktelser enligt Avtalet under så lång tid som krävs för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder.

18.        ÖVRIGT
18.1     Vi förbehåller oss rätten att neka en Kund att genomföra Beställningar på Webbplatsen, baserat på innehållet i en eventuell kreditupplysning, eller om vi har anledning att anta att Kunden bryter eller kan komma att bryta mot Villkoren. Avstängning gäller för en obestämd tid om inget annat anges, och Kunden kommer att upplysas om avstängningen.
18.2     Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i vår kommunikation, innefattande produktinformation och priser, samt för prishöjningar av våra leverantörer och slutförsäljning av Produkter.

19.        LAGVAL OCH TVISTLÖSNING
19.1     Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.
19.2     Konsumenter kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning. För att få tvist prövad kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Konsumenter kan även hitta information och få hjälp via EU-kommissionens onlineplattform för alternativ tvistlösning här.
19.3     Tvist med anledning av Avtalet ska slutligen avgöras i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.
******

 

FÖRETAGSINFORMATION

Beleco – Refurnish the World AB

 

Organisationsnummer: 559052-5373

VAT nummer: SE559052537301

 

Artillerigatan 24

SE-114 51 Stockholm

 

Du är välkommen att kontakta kundservice via vår chatt på Webbplatsen eller via e-post till hello@beleco.com.